Icke-småcellig lungcancer

Det finns två huvudtyper av lungcancer

Småcellig lungcancer (SCLC) som står för 10–15% av alla fall, samt icke-småcellig lungcancer (NSCLC) som är vanligare och står för 85–90% av fallen.

Icke-småcellig lungcancer kan delas in i följande undergrupper: 

  • Adenocarcinom
  • Skivepitelcancer
  • Storcellig lungcancer

    Den här indelningen har sin grund i vilken typ av celler som cancern har sitt ursprung i.

Adenocarcinom 

Den vanligaste typen av icke-småcellig lungcancer är adenocarcinom. Adenocarcinom uppstår i körtelceller i lungorna, till skillnad från exempelvis skivepitelcancer som uppstår i luftrören.

ALK-positiv (ALK+) NSCLC

Man kan också indela lungcancer efter vilka gener eller genförändringar som uttrycks i tumörcellerna. Detta har blivit allt viktigare, då valet av behandling kan påverkas.

Mer information om ALK-genen

  • En subtyp av lungcancer är ALK+ NSCLC. Det innebär att en genförändring (mutation) uppstått i genen för ALK-proteinet (anaplastisk lymfomkinas). Alla har vi ALK-genen i våra celler, men när denna typ av mutation sker så ändras funktionen av ALK och det uppstår en onkontrollerbar förökning av celler vilket resulterar i lungcancer. 
  • Cirka 3-5% av NSCLC-patienter har tumörer där tillväxt och spridning utlöses av en abnormitet i ALK-proteinet. 
  • Patienter med ALK+ NSCLC kan vara unga och kan ha rökt lite eller aldrig rökt alls.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt