Ordlista

Under samtalen med din läkare eller sjuksköterska, kan du komma i kontakt med ord och begrepp som du inte hört tidigare. Här kan du hitta en förklaring till några av de vanligaste termerna.

A
Anemi

Även kallad blodbrist. Innebär att man har för få röda blodkroppar eller för liten mängd hemoglobin i de röda blodkropparna.

ALK (anaplastisk lymfomkinas)

Är en gen som ger instruktioner om att tillverka ett protein som kallas ALK-receptortyrosinkinas. ALK-receptorn sitter normalt på cellytan och aktiveras genom att cellens omgivning skickar en signal som väcker ALK-receptorn. Den aktiverade ALK- receptorn skickar signalen vidare från cellytan ner till cellkärnan, vilket berättar för cellen att det är dags att växa och dela sig. När ALK-genen blir muterad, ger den felaktiga instruktioner för att tillverka ALK-receptorn. Den avvikande formen av ALK-receptorn kan aktivera sig själv utan någon kontroll från cellens omgivning vilket kan orsaka en ohämmad tillväxt av cancerceller. En lungcancer driven av ALK kallas för ALK-positiv lungcancer eller ALK+ NSCLC. Målstyrda terapier för denna typ av lungcancer kallas ALK-hämmare eller ALK TKIer.

B
Biopsi

Innebär när man tar ett vävnadsprov för att analysera om tumörceller finns i kroppen.

Biverkningar

Alla övriga effekter av ett läkemedel förutom den önskade effekten.

Bronkoskopi

Är en undersökning där läkaren för ner ett böjligt rör i luftrören för att kunna se hur de ser ut och för att kunna ta prover som man utför diagnostisk test på.

C
Cytostatika/Cellgift/Kemoterapi

Är en behandlingsform som slår mot de celler i kroppen som delar sig. Då cancerceller växer betydligt snabbare än våra friska celler slår kemoterapin hårdast mot dem. De friska cellerna blir ändå påverkade vilket är anledningen till att patienten får olika biverkningar som t.ex. tappa håret. Kemoterapi kan ges i tablettform eller intravenöst i blodet.

D
Diagnostiska test

Idag använder man olika vetenskapliga metoder för att t.ex. testa om patienten har en tumör som drivs av en genmutation eller visar tecken på hämmat immunförsvar. Testerna hjälper till att sätta rätt diagnos och välja den bästa behandlingen.

Dos

Den mängd läkemedel du ska ta under en viss bestämd tid.

E
EKG

Förkortning av elektrokardiogram. En undersökning för att kontrollera hjärtat.

K
Kemoterapi

Se "Cytostatika" i ordlistan

Klinisk prövning

En klinisk prövning eller en klinisk studie är en undersökning av t.ex. en ny behandling eller ett nytt läkemedel för människor. Inom onkologin (läran om tumörsjukdomar) utförs kliniska studier alltid på cancerpatienter (och inte på friska individer) med syftet att t.ex. ta reda på eller bekräfta hur säker eller effektiv en behandling är.

L
Livskvalitet

Ditt allmänna välbefinnande. Omfattar fysisk och psykisk hälsa, liksom socialt liv och vardagsliv.

Lorlatinib

Den aktiva substansen i Lorviqua.

Lungröntgen eller datortomografi (CT, PET-CT), ultraljudsundersökning, skelettscintigrafi:

Ger bilder av tumören och är undersökningsmetoder som kan visa om cancer finns och om den har spridit sig.

M
Metastas

Även kallad dottertumör. En cancertumör som spridit sig till andra delar av kroppen.

S
Stadium

Berättar om hur mycket en tumör har spridit sig i kroppen.

Stadium 1

Tumören sitter i lungan där den började.

Stadium 2

Tumörceller finns i lungan samt i närliggande lymfkörtlar.

Stadium 3

Tumörceller finns i lungan samt i lymfkörtlar i mitten av bröstkorgen.

Stadium 3A

Om de berörda lymfkörtlarna är på samma sida bröstkorgen som den ursprungliga tumören.

Stadium 3B

Om tumörcellerna finns även i lymfkörtlarna på andra sidan av bröstkorgen eller i lymf- körtlarna ovan nyckelbenet.

Stadium 4

Cancern har spridit sig i både lungorna, till lungsäcken eller andra organ.

Symptom

Tecken på sjukdom.

T
Tumör

Är en knöl som kan vara godartad (benign) eller elakartad (malign). Godartade tumörer kan bli stora men de sprider sig inte i kroppen (metastaserar inte). En elakartad tumör kallas cancer och har förmågan att växa snabbt och sprida sig (metastasera) till andra organ.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt