Vanliga frågor om LORVIQUA

Kanske har du frågor som uppkommer efter ditt besök hos läkaren eller sjuksköterskan. Det kan vara bra att skriva ned dina funderingar och diskutera dem med din läkare eller sjuksköterska. Här hittar du svar på några vanliga frågor du kan tänkas ha om din behandling.

Vem ska jag kontakta om jag får biverkningar?

Skriv ned de biverkningar du upplever och kontakta din läkare eller sjuksköterska, även sådana som inte finns beskriva på denna webbplats eller i bipacksedeln. Kontakta omedelbart din läkare om du utvecklar något av följande tecken:

 • Hosta, andfåddhet, bröstsmärtor eller förvärring av andningsproblem
 • Långsam puls (50 slag per minut eller mindre), trötthetskänsla, yrsel, svimfärdighet eller medvetslöshet
 • Magsmärtor, ryggvärk, illamående, kräkningar, klåda, gulfärgning av hud och ögonvitor
 • Förändrad psykisk status, kognitiva förändringar vilket kan vara förvirring, minnesförlust och minskad koncentrationsförmåga, humörförändringar som irritabilitet och humörsvängningar och förändring av talet inklusive talsvårigheter såsom sluddrande eller långsamt tal.

Hur gör jag om jag missar en dos?

Vad du ska göra om du har glömt att ta en tablett beror på hur lång tid det är kvar till nästa dos.

 • Om nästa dos ska tas om 4 timmar eller mer, ska du ta den glömda tabletten så snart som möjligt. Ta sedan nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.
 • Om nästa dos ska tas inom mindre än 4 timmar, ska du hoppa över den glömda tabletten. Ta sedan nästa tablett vid den vanliga tidpunkten.
 • Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Varför har jag fått lungcancer?

Till skillnad från flesta typer av lungcancer som är tydligt kopplade till rökning, samt matvanor och livsstil, kan vissa typer av lungcancer drivas av främst genetiska förändringar i lungcellerna. Att cancer har ett genetiskt ursprung är inte detsamma som att cancer är ärftlig. ALK-positiv är en lungcancer där det uppstår en förändring på ALK- genen som i sin tur sätter igång celldelningen som är orsaken till uppkomsten av tumörer.

Hur länge behöver jag ta LORVIQUA?

Det är viktigt att du tar LORVIQUA varje dag, så länge som läkaren ber dig att göra det. Om du inte kan ta läkemedlet så som läkaren har ordinerat, eller om du känner att du inte behöver det längre, tala med läkaren omedelbart.

Om du har ytterligare frågor om LORVIQUA, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

Vad ska jag tänka på när jag tar LORVIQUA?

Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller sjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

 • Den rekommenderade dosen är en tablett på 100 mg en gång dagligen. Tabletten tas via munnen.
 • Ta dosen vid ungefär samma tid varje dag.
 • Svälj tabletterna hela. Tabletterna får inte krossas, tuggas eller lösas upp.
 • Ibland kan läkaren ändra din dos, avbryta behandlingen under en kort tid eller avsluta din behandling helt och hållet om du inte mår bra.

Måste jag ta LORVIQUA tillsammans med mat?

Du kan ta tabletterna med mat eller mellan måltider, men undvik alltid grapefrukt och grapefruktjuice.

Vad ska jag göra om jag kräks efter att ha tagit min dos?

Om du kräks efter att ha tagit en dos Lorviqua ska du inte ta någon extra dos. Ta bara nästa dos vid den vanliga tidpunkten.

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt