Om LORVIQUA (lorlatinib)

LORVIQUA är en behandling för vuxna patienter med ALK+ avancerad icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Patienter med denna typ av att cancer är i ett framskridet stadium och tumören har spridit sig till andra organ i kroppen. Lungcancern drivs av en mutation i ALK-genen, vilket gör att ALK-proteinet fungerar felaktigt, och därför ges LORVIQUA endast till patienter som har en förändring i genen för ALK.

LORVIQUA tillhör gruppen läkemedel som heter ALK-hämmare eftersom det hämmar en receptor som kallas anaplastiskt lymfomkinas (ALK). LORVIQUA ges endast till patienter som har en förändring i genen för ALK.

LORVIQUA stänger av ALK-receptorn för att sakta ner eller stoppa tillväxten av cancerceller

Vad är LORVIQUA och hur fungerar det?

  • LORVIQUA är en behandling för patienter med ALK+ NSCLC 
  • LORVIQUA hämmar ALK-proteinet för att sakta ned eller stoppa tillväxten av cancerceller. Detta kan minska storleken på tumörerna och spridningen i kroppen, samt även minska svårighetsgraden för symtom som ont i bröstet, hosta och andfåddhet.
  • Tumörerna kan initialt svara på behandling med ALK-hämmare, men sedan utveckla resistens mot läkemedlet och fortsätta växa trots behandling. LORVIQUA fungerar även mot tumörer som utvecklat resistens efter tidigare ALK-behandling. 

  • LORVIQUA kan förskrivas till dig om:
    ​​​​​​​
    - du inte har behandlats med en ALK-hämmare tidigare, eller

    - du tidigare har behandlats med ett läkemedel som heter alektinib eller ceritinib, vilka är ALK-hämmare, eller - du tidigare har behandlats med krizotinib följt av en annan ALK-hämmare.

LORVIQUA är en tablett som du tar en gång per dag

LORVIQUA i hjärnan

Det är vanligt att spridningen av ALK+ NSCLC sker till hjärnan. För att kunna behandla hjärnmetastaser måste läkemedlet kunna passera blod-hjärnbarriären. Blod-hjärnbarriären är ett naturligt förekommande skydd som förhindrar skadliga ämnen, t.ex. bakterier, från att komma in i hjärnan. LORVIQUA är utvecklat för att kunna passera blod-hjärnbarriären och därmed verka på tumörer som spridit sig till hjärnan.

Biverkningar

Precis som alla andra läkemedel kan LORVIQUA ge biverkningar, men alla får dem inte. Det är viktigt att du känner till biverkningarna. En del biverkningar kan vara allvarliga. Läs mer om detta och vad du gör ifall du upplever biverkningar.

Läs mer

Behandling

Läs mer om vad du ska tänka på innan du påbörjar din behandling med LORIVQUA, försiktighetsåtgärder under din behandling, hur du ska ta dosen och andra tips.

Läs mer

Du lämnar nu denna site

Klicka Fortsätt för att gå vidare, annars klicka på krysset.

Ångra Fortsätt